اجرای حدود 370 هزار ID عملیات Piping زیرزمینی و رو زمینی (UG&AG) واحد های آمونیاک و یوتیلیتی به همراه سازه های بتنی مربوطه.