انجام OPI خطوط و تجهیزات ، نصب مکانیکال واحد تولید سلولهای خورشیدی و اجرای AG Piping (شرکت مانا انرژی پاک)