ایمنی و بهداشت محیط کار

با توجه به اهمیت منابع انسانی و ارزش خاصی که این مجموعه برای نیروهای خود قایل است ، شرکت ضمن اخذ گواهی ایمنی ، از ابتدای فعالیت خود نسبت به جذب کارشناسان ایمنی و بهداشت اقدام نمود این کارشناسان ضمن حضور مداوم در سایت پروژه اقدامات زیر را تحت نظر کارفرما انجام میدهند
الف - برگزاری کلاسهای ایمنی ، بهداشت و سلامت برای تمامی کارکنان شرکت در محل پروژه
ب - برآورد میزان تجهیزات ایمنی و بهداشت فردی و عمومی مورد نیاز پروژه و پیگیری تامین آنها
ج - حضور افسران ایمنی همراه با افراد اجرایی در محل کار و نظارت مداوم بر رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث
د - نظارت بر بهداشت محل کار و استراحت کارکنان و همچنین اطمینان از سلامت تغذیه آنها و پیگیری رفع مشکلات احتمالی
ه - نظارت بر انجام آزمایشات پزشکی سلامت جسمانی نفرات پیش از ورود به کارگاه و در زمان کار
و - نظارت بر عملکرد درمانگاه پروژه با هماهنگی کارفرما