تضمین کیفیت ساینا صنعت

با توجه به اینکه ارایه کیفیت مناسب اجرای عملیات نصب در واحدهای تولیدی صنایع نفت و نیرو بسیار مهم بوده و تاثیر بسزایی بر میزان تولید ، کیفیت محصول و عمر مفید آن واحدها پس از راه اندازی دارد ، این شرکت در تمامی پروژههای خود دارای تیمهای مجرب کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در زمینه های مختلف میباشد.

این تیمها با رعایت استانداردهای مورد تایید کارفرما به صورت مداوم و مستقر در محل بر نحوه کار گروههای اجرایی نظارت و کیفیت کار آنها را پایش و در صورت لزوم اصلاح میکنند.