فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

نیروگاه پرند

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

پتروشیمی کردستان

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

نیروگاه حرارتی سهند

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

نیروگاه گازی سنندج