فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

پتروشیمی لرستان

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

نیروگاه پرند

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

پتروشیمی کردستان