ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

پروژه فاز 2 پتروشیمی کرمانشاه

اجرای حدود 370هزار ID   عملیات Piping زیر زمینی و رو زمینی (UG&AG) واحدهای آمونیاک و یوتیلیتی به همراه سازه های بتنی مربوطه.

عکس های پیشرفت کار