ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

پتروشیمی کردستان

اجرای UG.pipping ، خط لوله آب خام مجتمع با Pump house مربوطه، اجرای واحد Utility و اجرای واحد Ethylene Recovery

عکس های پیشرفت کار