ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

پتروشیمی لرستان

اجرای کلیه عملیات لوله کشی زیرزمینی و روزمینی ، نصب کلیه تجهیزات و اجرای عملیات برق و ابزار دقیق واحد تولید کاتالیست همراه با پیش راه اندازی و راه اندازی واحد

عکس های پیشرفت کار