ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه پرند

اجرای دو واحد بویلر و یک واحد توربین

عکس های پیشرفت کار