ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

اجرا و پیش راه اندازی PIPING و EQUIPMENT و PIPE RACK ارتباطی 8 واحد بویلر به 4 واحد توربین

عکس های پیشرفت کار