ساینا صنعت غرب

ساینا صنعت غرب

نیروگاه حرارتی شازند اراک

نصب کلیه تجهیزات AUXILIARY ترمال سایکل واحد های دو ، سه و چهار  کلیه خطوط PIPING ترمال سایکل واحد های دو و چهار

همچنین اجرای CONDENSATE POLISHING PLANT واحد های دو ،سه و چهار و نصبPIPING و تجهیزات

CONDENSATE POLISHING PLANT

عکس های پیشرفت کار