اجرا و پیش راه اندازی PIPING و EQUIPMENT و PIPE RACK ارتباطی 8 واحد بویلر به 4 واحد توربین.