نصب کلیه تجهیزات AUXILIARY ترمال سایکل واحد های دو ، سه و چهار  کلیه خطوط PIPING ترمال سایکل واحد های دو و چهار

همچنین اجرای CONDENSATE POLISHING PLANT واحد های دو ،سه و چهار و نصبPIPING و تجهیزات CONDENSATE POLISHING PLANT